Investor Relations

Annual General Meeting, June 27 2024

Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Kungsängsvägen 27, Uppsala.

Verified by MonsterInsights