Annual General Meeting, April 26 2023

Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds Väg 54B, Uppsala. The shareholders in Disruptive Materials AB (publ), reg. no....
Verified by MonsterInsights