Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Kungsängsvägen 27, Uppsala.

The shareholders in Disruptive Materials AB (publ), reg. no. 556934-1224 (the “Company”) are hereby invited to the annual general meeting on Thursday, June 27, 2024 at 15.00 in the Company’s premises at Kungsängsvägen 27, Uppsala.

Documents:

  • Kallelse till årlig stämma (Notice of summons to attend the annual stockholders meeting)
    – Disruptive Materials AB: PDF
  • Fullmaktsformulär – Power of Attorney: PDF
Verified by MonsterInsights